Polityka prywatności

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” nakłada na nas obowiązek zapoznania Państwa z zasadami ochrony danych osobowych.

Chronimy Państwa dane przed dostępem osób nieupoważnionych i starannie dbamy o Państwa prywatność.

Dane osobowe to informacje, które Państwa identyfikują lub umożliwiają Państwa zidentyfikowanie, przykładowo: imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail. Firma OSK KLAKSON zbiera Państwa dane w związku ze swoją działalnością..

Administratorem danych osobowych jest firma: OSK KLAKSON sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Farna 2. NIP: 6322023613, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Administratora danych osobowych, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: info@klakson.com.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:
– dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
– dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
– dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
– jeżeli zajdzie taka potrzeba, dla celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich; przykładem takich aktywności jest:
– przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
– dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami.

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z osobą wypełniającą formularz i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie adresu e-mail jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a jego niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe podane przez osobę wypełniającą formularz w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest tu konieczność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi.

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wypełnienia zobowiązań umownych, w celu wykonania ciążącego na spółce obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów spółki lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy spółki oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz spółki usługi wewnętrzne (np. usługi IT).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

– w zakresie realizacji zawartej ze spółką umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
– w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze, w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;
– do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Mają Państwo prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;
– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Administrator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO);
– żądania przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie zgody; uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Przede wszystkim gromadzone przez Administratora dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa (klienci, pracownicy, współpracownicy, osoby, które pozostawiły do siebie kontakt w korespondencji e-mail lub poprzez pozostawienie wizytówki, osoby odwiedzające biuro Administratora). Administrator przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa.

Wyślij zapytanie

    *Imię

    *Twój email

    *Telefon kontaktowy

    *Treść wiadomości

    Jaworzno, ul. Farna 2 (obok hali MCKiS) | tel. 32 616 33 55, 509 721 745