Kursy ADR

Kurs ADR podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych obejmuje:

- wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
- rodzaje zagrożeń,
- działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa dla różnych zagrożeń,
- ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniem osób trzecich,
- obowiązki kierowcy,
- czynności kierowcy po zaistnieniu wypadku,
- postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele,
- środki ostrożności podczas załadunku i rozładunku,
- zakazy ładowania razem,
- oznakowanie opakowań - sztuki przesyłki,
- informacje na temat odpowiedzialności cywilnej,
- informacje na temat ochrony środowiska.

Czas trwania kursu podstawowego:
24 godziny lekcyjne - kurs dokształcający początkowy,
16 godzin lekcyjnych - kurs dokształcający doskonalący.

Kurs ADR podstawowy kończy się egzaminem (forma testowa) 30 pytań.
Do zaliczenia egzaminu wymagane jest min. 20 prawidłowych odpowiedzi

Kurs ADR w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach obejmuje:

- zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
- szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
- ogólne wiadomości na temat systemów napełniania i opróżniania cystern,
- przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów,
- świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych,
- zasady umieszczania nalepek ostrzegawczych na cysternach,
- zasady znakowania cystern tablicami pomarańczowymi.

Czas trwania kursu specjalistycznego:
16 godzin lekcyjnych (kurs dokształcający początkowy),
8 godzin lekcyjnych  (kurs dokształcający doskonalący).

Kurs ADR specjalistyczny kończy się egzaminem (forma testowa) 18 pytań.
Do zaliczenia egzaminu wymagane jest min. 12 prawidłowych odpowiedzi.

kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów wybuchowych (kl. 1) oraz promieniotwórczych (kl. 7).
Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 obejmuje:

- zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe,
   w tym pirotechniczne,
- zakazy pakowania i ładowania razem materiałów i przedmiotów klasy 1.

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7 obejmuje:
- zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,
- wymagania szczególne dotyczące pakowania, manipulowania,
   ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,
- środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem
   promieniotwórczym.

Czas trwania kursu specjalistycznego:
8 godzin lekcyjnych (kurs dokształcający początkowy),
5 godzin lekcyjnych (kurs dokształcający doskonalący).

Kurs specjalistyczny kończy się egzaminem (forma testowa) 15 pytań.
Do zaliczenia egzaminu wymagane jest min. 10 prawidłowych odpowiedzi.

ADR podstawowy
 
1. Ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
2. Główne rodzaje zagrożeń
3. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych zagrożeń
4. Przejazd przez  tunele alpejskie i ochrona ładunku
5. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozów odpadów
6. Czynności które należy podjąć po zaistnieniu wypadku (w szczególności pierwsza pomoc, bezpieczeństwo ruchu drogowego, podstawowa wiedza na temat używania sprzętu ochronnego)
7. Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych
Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdu
8. Zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera
9. Środki ostrożności które powinny być podjęte podczas rozładunku i załadunku towarów niebezpiecznych
10. Ogólne informacje na temat odpowiedzialności cywilnej
11. Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego
12. Układanie sztuk przesyłki
Ilość godzin: 24
                                                                                               
Dokumenty uzyskiwane przez Uczestników po ukończonym szkoleniu:
1. Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. (Dz.U.2005 Nr 187 poz.1571 w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
CENA wraz z egzaminem – 450 zł
 
Przewóz materiałów niebezpiecznych – cysterny
 
1. Informacje wstępne oraz sprawy administracyjne
2. Wymagania dotyczące konstrukcji i wyposażenia cystern
3. Zasady załadunku i rozładunku cystern uregulowane przepisami o dziedzinie transportu    4    -
4. Wymagania dotyczące używania pojazdu z cysterną, w tym dopuszczenie pojazdu do przewozu
5. Zachowanie się pojazdu na drodze, ze szczególnym uwzględnieniem przemieszczania się ładunku wewnątrz cysterny i wpływu tego zjawiska na bezpieczeństwo przewozu
6.  Zasady postępowania kierowcy w razie wypadku pojazdu z cysterną
ilość godzin:  16
teoria:  14
praktyka: 2
Dokumenty uzyskiwane przez Uczestników po ukończonym szkoleniu:
1. Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. (Dz.U.2005 Nr 187 poz.1571 w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
CENA wraz z egzaminem – 350 zł

Przewóz materiałów wybuchowych klasy I
 
1.  Zagrożenia charakterystyczne dla materiałów  i przedmiotów wybuchowych
2.  Zasady używania nalepek ostrzegawczych oraz oznakowania sztuk przesyłki, kontenerów i pojazdów przewożących materiały wybuchowe
3.  Szczegółowe wymagania dotyczące konstrukcji i wyposażenia pojazdu przewożącego materiały wybuchowe
4.  Szczególne wymagania dotyczące załadunku i rozładunku, manipulowania, rozmieszczania  i mocowania sztuk przesyłek z materiałami wybuchowymi
5.  Zasady ładownia razem do jednego pojazdu lub kontenera
6.  Szczególne wymagania dotyczące używania pojazdów do przewozu materiałów wybuchowych, a w szczególności kategorie pojazdów i świadectwa dopuszczenia do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych
ilość godzin:  8
teoria:   6
praktyka/ćwiczenia:  2
                                                                                                                   
Dokumenty uzyskiwane przez Uczestników po ukończonym szkoleniu:
1. Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. (Dz.U.2005 Nr 187 poz.1571 w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
CENA – 300 zł
 
Przewóz materiałów klasy 7 (materiały promieniotwórcze).
 
1. Specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym.
2. Wymagania szczególne dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych.
3. Oznakowanie sztuk przesyłek pojazdów przewożących towary klasy
4. Szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z  materiałem promieniotwórczym
ilość godzin: 8
teoria:    5
praktyka/ćwiczenia: 3
Dokumenty uzyskiwane przez Uczestników po ukończonym szkoleniu:
1.  Zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. (Dz.U.2005 Nr 187 poz.1571 w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
CENA – 300 zł
 

    ?>