Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny (obowiązuje od 19-01-2013) polega na sprawdzeniu znajomości przepisów z zakresu ruchu drogowego, techniki kierowania, czynności kontrolno - obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej. Egzamin jest przeprowadzany przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego w formie testu komputerowego z wykorzystaniem specjalistycznej klawiatury lub myszki (do wyboru).

W czasie egzaminu należy  wskazać prawidłowe odpowiedzi na wyświetlane systemem losowym pytania zawarte w banku pytań zapisanych w formie elektronicznej (baza ok. 4500 pytań). Pytania egzaminacyjne w teście podzielone są na dwie części. 20 pytań to pytania podstawowe, 12 pytań to pytania specjalistyczne dla danej kategorii prawa jazdy. Część podstawowa to pytania zilustrowane filmem lub fotografią. Należy na nie udzielić odpowiedzi TAK lub NIE w wyznaczonym czasie. Po upływie tego czasu, nie ma już możliwości powrotu do pytania. W części specjalistycznej jest 12 pytań, do których przypisano po trzy odpowiedzi, ale prawidłowa jest tylko jedna. Brak wyboru lub wybranie nieprawidłowej odpowiedzi uznaje się za błąd. Każde pytanie testu jest punktowane w skali od 1 do 3 pkt. Maksymalnie można uzyskać 74 pkt. Minimum do zaliczenia testu wynosi 68 pkt.

Jak do tej pory nie ma udostępnionej pełnej bazy pytań. Wiedzę należy zdobywać na kursie teoretycznym, studiowaniem przepisów ruchu drogowego i korzystając z dostępnej alternatywnej bazy pytań, zgodnej z wymogami egzaminu państwowego.

  • Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 32 pytań (20 w teście zasadniczym i 12 w teście specjalistycznym)
  • Na kat. CE i BE nie ma egzaminu teoretycznego

Osoby, które zdały egzamin teoretyczny po 28-08-2014 mają egzamin ważny bezterminowo.

Aby poprawić niezaliczony egzamin, należy ponownie wnieść w ośrodku ruchu drogowego opłatę za egzamin i ustalić termin.
 

NOWOŚĆ!

Od 01-01-2015 można przystępować do egzaminu teoretycznego bez konieczności uczęszczania na wykłady. Można zgłaszać się z PKK do wybranego ośrodka egzaminowania i ustalić termin egzaminu. Po zaliczeniu egzaminu teoretycznego, należy zgłosić się do Ośrodka Szkolenia i rozpocząć tzw. "jazdy". Potem jeszcze tylko szkolenie z udzielania pierwszej pomocy i egzamin praktyczny.

    ?>