UWAGA! Zmiany w przepisach od stycznia 2017!

 1 stycznia 2017 r .mija kolejny termin wejścia w życie zmian w prawie o ruchu drogowym dotyczące okresu próbnego i ograniczeń dla nowo upieczonych kierowców kat. B. Nowe przepisy będą obowiązywały kierowców, którym zostanie wydane prawo jazdy po 01 stycznia 2017.  W praktyce oznacza to, iż należałoby zdać egzamin w WORD najpóźniej w początkach grudnia 2016.

 Przypominamy jakie zmiany nastąpią od 2017 roku, jeżeli termin zmian znowu nie zostanie odroczony:
 
Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B, trwać będzie 2 lata, począwszy od dnia, w którym zostanie jej wydany ten dokument.
1. W okresie próbnym kierowca będzie obowiązany:
1) odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:
         kurs dokształcający (teoria) w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzony przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego  WORD w formie zajęć teoretycznych trwających 2 godziny (płatny)
         kurs dokształcający (praktyka), czyli  szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym prowadzone przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy prowadzone w formie ćwiczeń praktycznych trwających 1 godzinę (płatne)
2) przedstawić staroście /prezydentowi zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy. 
3) kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego (zielony listek) - przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu.
2. W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabronione będzie:
 
1) przekraczanie prędkości 50 km/godz. na obszarze zabudowanym, 80 km/godz. poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/godz. na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;
2) kierowanie pojazdem nieoznakowanym nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego;
3) podejmowanie pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B;
4) osobiste wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kat. B.
3. Starosta wyda decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu próbnego:
1) o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym;
2) o czas zatrzymania prawa jazdy w przypadku, gdy osoba posiadająca prawo jazdy nie przedstawi w wymaganym terminie orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdem;
4. Administrator centralnej ewidencji kierowców przekaże niezwłocznie staroście informację o popełnieniu przez kierowcę dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, będących podstawą przedłużenia okresu próbnego. 
5. Starosta prześle kierowcy i administratorowi centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie informację o popełnieniu przez kierowcę dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, podając datę oraz termin przedłużenia okresu próbnego.
 
    ?>